Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 17 - Kanonia


(1/3): sygn. 4021 (2/3): sygn. 4022 (3/3): sygn. 4023