Archiwum Państwowe w Warszawie

Normatywy kancelaryjne i archiwalne

1 lipca 2015

Normatywy kancelaryjne i archiwalne, czyli przepisy kancelaryjne i archiwalne to:


Instrukcja kancelaryjna
określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz jednostki do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym lub składnicy akt.

Zakres przedmiotowy instrukcji kancelaryjnej:

 • Określenie systemu kancelaryjnego oraz zdefiniowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • Ustalenie podziału czynności kancelaryjnych i obiegu dokumentacji
 • Zasady przyjmowania, otwierania i sprawdzania przesyłek
 • Obowiązki w zakresie przeglądania i przydzielania przesyłek
 • Zasady rejestrowania spraw i znakowania akt oraz zakładania i prowadzenia teczek aktowych
 • Formy załatwiania spraw
 • Zasady sporządzania odpisów i uwierzytelnionych kopii dokumentacji
 • Zasady podpisywania pism
 • Ustalenia dotyczące wysyłania pism
 • Zasady przechowywania dokumentacji w komórkach organizacyjnych
 • Zasady przekazywania akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Ustalenia dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w czynnościach kancelaryjnych
 • Obowiązki w zakresie postępowania z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki lub jej komórki organizacyjnej.


Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
reguluje postępowanie w archiwum zakładowym/składnicy akt z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Określa organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego/składnicy akt danej jednostki organizacyjnej oraz reguluje:

 • tryb przejmowania dokumentacji z komórek organizacyjnych,
 • sposób ich przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania w archiwum,
 • zasady udostępniania akt,
 • wymagania dotyczące lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt.

Zakres przedmiotowy instrukcji archiwalnej:

 • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Personel archiwum zakładowego/składnicy akt link do zakładki personel
 • Lokal i wyposażenie archiwum zakładowego/składnicy akt link do zakładki lokal
 • Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Przechowywanie i ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym/ składnicy akt
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym/składnicy akt
 • Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym/składnicy akt
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym/ składnicy akt link do zakładki brakowanie
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego link do zakładki przejmowanie
 • Kontrolę archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Postępowanie z aktami w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki lub komórki organizacyjnej. 


Jednolity rzeczowy wykaz akt
stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej jednostki, klasyfikację dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki oraz zawiera jej kwalifikację archiwalną. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu działalności jednostki organizacyjnej oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz akt służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania dokumentacji. System klasyfikacji oparty jest o dziesiętny sposób sygnowania haseł rzeczowych.

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych znajduje się także na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: www.archiwa.gov.pl w dziale Zarządzanie dokumentacją.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-01
Data publikacji:2015-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Szczepański
Liczba odwiedzin:17948